Dodání zdarma od 1 500,00 Kč
Uložit do nákupního seznamu
Vytvoření nového nákupního seznamu

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Internetový obchod dostupný na adrese www.gemre.cz provozuje společnost GEMRE GROUP Spółka z o.o. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa, Polska NIP 7011048505 KRS 0000916716 REGON 389762180
 2. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Prodávajícího, Kupujícího a Uživatele. Kupující zasláním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky a že se s nimi seznámil. Kupní smlouva, tj. obchodní podmínky včetně objednávky a jejího přijetí, budou Kupujícímu zaslány e-mailem nebo vytištěné poštou bezprostředně po uzavření kupní smlouvy nebo budou přiloženy ke zboží nejpozději při dodání zboží Kupujícímu.
 3. Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „občanský zákoník“) platí pro nákup v internetovém obchodě „gemre.cz“ prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese www.gemre.cz (dále rovněž jen „webové rozhraní“) provozovaném Prodávajícím.

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (za „kupní smlouvu“ se zde označuje jakákoliv smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek). Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se Kupující a Prodávající výslovně dohodnou na jiném jazyce.

 1. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.
 2. Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem, a je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 3. V případech, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, nebo je právnickou osobou, neuplatní se ustanovení těchto obchodních podmínek o ochraně spotřebitele, zejména ustanovení čl. 5 – Odstoupení od kupní smlouvy.

II. Vymezení pojmů

1. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu koupit prostřednictvím webového rozhraní zboží. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který není spotřebitelem a Kupující, který spotřebitelem je.

2. Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

3. Zbožím prodávaným prostřednictvím webového rozhraní je obuv, kabelky a další obdobné zboží blíže specifikované ve webovém rozhraní.

4. Uživatel je fyzická nebo právnická, která navštíví internetovou stránku www.gemre.cz

5. Administrátor je zpracovatel Osobních údajů dle Obecného nařízení Evropského Parlamentu a Rady Evropy ze dne 26. dubna 2016.

6. ÚOOÚ – Úřad pro ochranu osobních údajů

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující se může na webovém rozhraní registrovat. Prostřednictvím uživatelského účtu lze objednávat zboží, spravovat objednávky, psát komentáře a provádět další úkony, pokud webové rozhraní takové úkony umožňuje. Uživatelské jméno a heslo volí Kupující sám a je povinen zajistit, že se o nich nedozví třetí osoby. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetími osobami.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo bez náhrady zrušit neaktivní uživatelské účty a dále účty, jejichž prostřednictvím dochází k porušování dobrých mravů, zákona nebo jejichž majitelé se dopouští porušování těchto obchodních podmínek.
 3. Webové rozhraní obsahuje seznam zboží a informace o něm, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně veškerých daní, cel a dalších poplatků**.** Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, ledaže Prodávající uvede výslovně jinak.

4. Prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o nabídku ze strany Prodávajícího (resp. o jeho návrh na uzavření smlouvy; § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije).

5. Kupující provádí objednávání zboží prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře či jinak), telefonicky na Kontaktním telefonu Prodávajícího, e-mailem na Kontaktním e-mailu Prodávajícího či písemně na Kontaktní adrese Prodávajícího. Objednávka musí vždy obsahovat přesný název objednaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů zboží, barevnou variantu zboží, zvolený způsob platby a dopravy a kontaktní údaje Kupujícího (jméno a příjmení, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu).

 1. Před závazným odesláním objednávky je Kupujícímu sdělena rekapitulace objednávky, zejména druh a množství zboží, dodací adresa a konečná cena, a to včetně nákladů na dodání (v závislosti na zvoleném způsobu dodání) a případných poplatků spojených se zvoleným způsobem platby. V rámci rekapitulace má Kupující poslední možnost měnit zadané údaje. Závaznou objednávku Kupující podá prostřednictvím tlačítka „Objednat“. Údaje uvedené v závazné objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. O obdržení objednávky Prodávajícím budete automaticky informováni.

7. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká (tj. kupní smlouva je uzavřena) doručením přijetí objednávky (akceptací, dále jen „přijetí objednávky“), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu Kupujícího, a pokud by k tomuto nedošlo, tak úhradou celé kupní ceny nebo převzetím objednaného zboží Kupujícím, dle toho, co nastane dříve. Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí potvrzení o obdržení objednávky (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.

 1. Má-li Prodávající pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, může Kupujícího kontaktovat za účelem jejího ověření. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout neověřenou objednávku. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.
 2. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (především náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.
 3. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu zboží uvedené v objednávce a Kupující se zavazuje toto zboží od Prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce. Kupní cenou se rozumí i náklady spojené s dodáním zboží a případné poplatky související se zvoleným způsobem platby, jejichž výše je uvedená ve webovém rozhraní a bude uvedená v objednávce a v jejím přijetí.
 4. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek.
 5. Prodávající upozorní Kupujícího, pokud cena uvedená u zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální. Pokud Kupující nesouhlasí se zvýšením ceny, Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy.
 6. Kupující může zrušit objednávky dosud telefonicky nebo emailovou zprávou na kontaktním telefonním čísle, resp. emailové adrese Prodávajícího, a to nejpozději do 12 hodin od podání objednávky. Při zrušení objednávky je nutné uvést jméno, e-mail a číslo objednávky. Všechny objednávky přijaté Prodávajícím jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s Prodávajícím. Pokud je takto zrušena objednávka zboží, ohledně kterého nejde odstoupit od smlouvy, má Prodávající nárok na náhradu nákladů, které již v souvislosti s kupní smlouvou vynaložil.
 7. Osobní údaje Kupujícího jsou využívány pouze k realizaci objednávek a – pokud k tomu Kupující vyjádří zvláštní souhlas – ke zpracování jeho osobních údajů k marketingovým účelům, za účelem informování o nových produktech, službách a akcích, které nabízí internetový obchod dostupný na webových stránkách www.gemre.cz, a nebudou zveřejňovány třetím osobám, s výjimkou oprávněných podmětů. Kupující má právo žádat přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, právo být zapomenut, právo na odmítnutí zpracování, a rovněž právo na přenesení údajů. Může tak udělat prostřednictvím e-mailové zprávy na kontaktní e-mailovou adresu Prodávajícího; Kupující má právo podat stížnost ÚOOÚ tehdy, kdy existují podložené důkazy, že nejsou administrátorem osobní údaje zpracovávány v souladu Obecným nařízením o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016. Potvrzené Osobní údaje jsou přechovávány v souladu se zásadami a bezpečnostními podmínkami právních předpisů platných v České Republice včetně:
 • Obecného nařízení Evropského Parlamentu a Rady Evropy 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů);
 • zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

IV. Platební a dodací podmínky

 1. V odůvodněných případech může Prodávající požadovat zálohu na kupní cenu. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním Kupujícímu.
 2. Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží Prodávajícímu mimo dalších způsobů uvedených na webovém rozhraní:
 • hotovosti při zaslání zboží na dobírku.
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet
 • platební kartou a rychlými převody prostřednictvím platební brány PayU

3. Případné další platby Kupujícího v souvislosti s výše uvedenými způsoby úhrady ceny zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní, v objednávce a budou uvedeny v přijetí objednávky.

 1. Platba zboží je možná v českých korunách nebo v eurech (EUR).
 2. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy. Závazek Kupujícího uhradit kupní cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
 3. Zboží, které je dostupné, Prodávající v případě platby v hotovosti na dobírku expeduje zpravidla do 2 pracovních dnů od přijetí objednávky. Při bezhotovostní platbě Prodávající zboží, které je skladem, expeduje zpravidla do 2 pracovních dnů od připsání příslušné částky na svůj účet.
 4. Zboží, které není dostupné, Prodávající expeduje, jakmile je to možné. O přesném datu je Kupující předem informován.
 5. Způsoby dodání zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní. Konkrétní způsob dodání zboží bude zvolen Kupujícím v objednávce a potvrzen Prodávajícím v přijetí objednávky. V případě, že Kupující v objednávce způsob dopravy nezvolí, určuje ho Prodávající.

9. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní, budou uvedeny v objednávce Kupujícího a v přijetí objednávky ze strany Prodávajícího.

 1. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým doručováním.
 2. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží Kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží Kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany Prodávajícího ani za odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího.

12. Prodávající je povinen dodat zboží bez fyzických a právních vad a odpovídá kupujícímu za fyzické a právní vady zakoupeného zboží v souladu s ustanoveními občanského zákoníku. Pokud po přechodu vlastnictví zboží na kupujícího zjistí, že zboží má fyzické nebo právní vady, kupující může podat reklamaci na základě záruky za vady: prostřednictvím Elektronického formuláře reklamace; písemně na adresu sídla prodávajícího nebo e-mailem na adresu info@gemre.cz V reklamaci je nutné uvést vadu, kterou podle názoru kupujícího zboží trpí, požadavky vůči prodávajícímu a pokud je to možné - zdokumentovat uvedenou vadu a předložit doklad o nákupu zboží v internetovém obchodě. Prodávající je povinen odpovědět na reklamaci do 14 dnů od jejího obdržení. Pokud neodpoví v uvedeném termínu, považuje se reklamace za uznanou. Odpověď na reklamaci prodávající předá kupujícímu písemně nebo na trvalém nosiči. Postupy, které musí kupující podniknout k podání reklamace, včetně způsobu doručení reklamovaného zboží prodávajícímu, jsou uvedeny na jednotlivých etapách Elektronického formuláře reklamace. V případě, že kupující využije jiný způsob podání reklamace než prostřednictvím Elektronického formuláře reklamace, prodávající informuje kupujícího o dalších krocích v reklamačním řízení způsobem odpovídajícím způsobu podání reklamace. V případě uznání reklamace prodávajícím za odůvodněnou: náklady na výměnu, opravu, včetně nákladů na přepravu související s reklamovaným zbožím, nese prodávající. Prodávající ověří, zda reklamaci podanou fyzickou osobou provozující živnost na nezávazném základě má pro tuto osobu nezávazný charakter. V případě, že spor vzniklý v důsledku reklamace podané spotřebitelem nebyl vyřešen, prodávající oznámí spotřebiteli písemně nebo na trvalém nosiči: záměru podání návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů nebo souhlasu s účastí v takovém řízení nebo odmítnutí účasti v řízení o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů.

13. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží (včetně nákladů na dodání), nikoli však dříve, než zboží převezme. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží, nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

V. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující má podle § 1829 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 30 dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující v této lhůtě zaslat na Kontaktní adresu Prodávajícího nebo na Kontaktní e-mail Prodávajícího. Pro odstoupení od kupní smlouvy lze využít vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím.
 2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 3. Odstoupením od kupní smlouvy se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno (jinak než na dobírku, kterou Prodávající nepřebírá) do 30 dnů od odstoupení od kupní smlouvy na Kontaktní adresu Prodávajícího. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a, je-li to možné, v původním obalu.
 4. Kupující k vrácenému zboží přiloží kopii dodacího listu a faktury, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, a dále písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy a zvoleném způsobu vrácení peněz (převod na účet nebo poštovní poukázka či jinak). Vyjádření rovněž musí obsahovat kontaktní adresu, telefon a elektronickou adresu Kupujícího.
 5. Ve lhůtě deseti dnů od vrácení zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny a nákladů na dodání zboží.
 6. Prodávající vrátí Kupujícímu veškeré přijaté peněžní prostředky, a to včetně nákladů na dodání. Prodávající peníze vrátí do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to (i) stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal, nebo (ii) způsobem, jaký Kupující požadoval, (iii) přičemž ale vždy i zasláním na jím sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný do 10 dnů od odstoupení Prodávajícímu nesdělí), s čímž Kupující tímto vyslovuje svůj souhlas za podmínky, že mu tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
 7. Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 8. Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit kupní cenu a náklady na dodání zboží.

9. Náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu v případě odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím hradí Kupující, a to i pokud nemůže být zboží navráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 1. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v případech uvedených v těchto obchodních podmínkách a dále v případě, že zboží z objektivních příčin (zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR, výrazně se zvýšila jeho cena nebo náklady na dodání) není možné za původních podmínek dodat, nebo se plnění stane objektivně nemožným, nebo pokud nemá Kupující vyrovnány veškeré závazky vůči Prodávajícímu splatné ke dni vystavení objednávky
 2. V případě, že Prodávající odstoupí od smlouvy, bude Prodávající Kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat. V případě, že Kupující již zcela nebo zčásti uhradil kupní cenu, bude mu přijatá částka vrácena bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel Kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný do 3 dnů od odstoupení Prodávajícímu nesdělí), a to do 10 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.
 3. Byl-li společně se zbožím poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od kupní smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti a Kupující tento dárek zašle společně s vraceným zbožím
 4. Odstoupením od kupní smlouvy Kupující vyjadřuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1c obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016, v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, číslo účtu Prodávajícího za cílem vrácení prostředků za zakoupené zboží kvůli odstoupení od kupní smlouvy. Dále souhlasí s tím, že budou data archivována po dobu 5 let. Kupující má právo žádat přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, právo být zapomenut, právo na odmítnutí zpracování, a rovněž právo na přenesení údajů. Může tak udělat prostřednictvím e-mailové zprávy na Kontaktní e-mailovou adresu Prodávajícího; Kupující má právo podat stížnost ÚOOÚ tehdy, kdy existují podložené důkazy, že nejsou administrátorem osobní údaje zpracovávány v souladu Obecným nařízením o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016. Kupující je si vědom, že uvedení osobních údajů je požadováno kvůli provedení vrácení zboží, a provedení výplaty náležitostí.

VI. Odpovědnost za vady

 1. Práva Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Při uplatňování práv z vadného plnění se postupuje v souladu s Reklamačním řádem Prodávajícího.

VII. Newsletter – informace o novinkách

 1. Služba E-mail Newsletter a SMS Newsletter je sdílená Prodávajícím.
 2. V rámci služby E-mail Newsletter, je prostřednictvím elektronické pošty, na Uživatelem uvedenou adresu elektronické pošty (e-mailová adresa) odesílána informace ve formě zprávy ( e-mail), dále jen Newsletter. Služba Newsletter je poskytována zdarma po neomezenou dobu. Newsletter obsahuje informace o Zboží nabízeném prostřednictvím internetového obchodu a o aktuálních akcích, a rovněž odkazy k internetovým stránkám: www.gemre.cz

2.1. Přihlášením se k odběru Newsletteru vyjadřuje Uživatel souhlas se zpracováním svých osobních údajů, emailové adresy, kvůli odeslání E-mail Newsletteru Prodávajícím. Je si vědom, že pro marketingové účely budou jeho osobní údaje přechovávány až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Udělený souhlas je možné kdykoliv zrušit prostřednictvím e-mailové zprávy na kontaktní e-mailovou adresu Prodávajícího, e-mailová adresa bude odstraněna z databáze. Uživatel si je vědom, že má právo žádat přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, právo být zapomenut, právo na odmítnutí zpracování, a rovněž právo na přenesení údajů; má právo podat stížnost ÚOOÚ tehdy, kdy existují podložené důkazy, že nejsou administrátorem osobní údaje zpracovávány v souladu Obecným nařízením o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016. Je si rovněž vědom, že uvedení osobních údajů je dobrovolné, a jejich neuvedení v administrátorem požadovaném rozsahu zabrání možnosti využít službu E-mail Newsletter.

 1. V rámci služby SMS Newsletter je prostřednictvím mobilního telefonu, na Uživatelem uvedené telefonní číslo, odesíláná informace ve formě textové zprávy SMS, dále jen SMS Newsletter. Služba SMS Newsletter je poskytována zdarma po neomezenou dobu. SMS Newsletter obsahuje informace o Zboží nabízeném prostřednictvím internetového obchodu a o aktuálních akcích, a rovněž odkazy k internetovým stránkám: www.gemre.cz

3.1. Přihlášením se k odběru SMS Newsletteru vyjadřuje Uživatel souhlas se zpracováním svých osobních údajů, telefonní číslo, kvůli odeslání SMS Newsletteru Prodávajícím. Je si vědom, že pro marketingové účely budou jeho osobní údaje přechovávány až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Udělený souhlas je možné kdykoliv zrušit prostřednictvím e-mailové zprávy na kontakní e-mailovou adresu Prodávajícího, telefonní číslo bude odstraněno z databáze. Uživatel si je vědom, že má právo žádat přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, právo být zapomenut, právo na odmítnutí zpracování, a rovněž právo na přenesení údajů; má právo podat stížnost ÚOOÚ tehdy, kdy existují podložené důkazy, že nejsou administrátorem osobní údaje zpracovávány v souladu Obecným nařízením o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016. Je si rovněž vědom, že uvedení osobních údajů je dobrovolné, a jejich neuvedení v administrátorem požadovaném rozsahu zabrání možnosti využít službu SMS Newsletter.

 1. Využívání služby E-mail Newsletter a SMS Newsletter je podmíněno přístupem Uživatele k počítači nebo jinému multimediálnímu zařízení s přístupem k Internetové síti, a od Uživatelova vlastnictví aktivního účtu elektronické pošty (e-mail) a/anebo mobilního telefonu.

VIII. Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016.
 2. Prodávající prohlašuje, že je platně registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pod registračním číslem 00060867
 3. Kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště a doručovací a fakturační adresa, odlišuje-li se od adresy bydliště, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, případně dalších osobních údajů, které uvede v objednávce nebo při registraci uživatelského účtu (dále společně vše rovněž jen jako „osobní údaje“), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
 4. Osobní údaje, které Kupující uvede při registraci, nebo během objednávání jsou zpracovávány Prodávajícím, který je Administrátorem osobních údajů.
 5. V případě, že Uživatel vyjádřil zvláštní souhlas na službu poskytovanou elektronickou cestou, která se týká je bezplatné zasílání Newsletterů, jsou tímto souhlasem získaná adresa elektronické pošty (e-mailová adresa) a/anebo telefonní číslo uloženy v databázi, a jsou využívány pro marketingové účely, k zasílání Uživateli obchodních informací elektronickou cestou v podobě Newsletteru (E-mail Newsletter a/anebo SMS Newsletter) v souladu s odst. VII těchto Obchodních podmínek.
 6. Kupující má právo žádat přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, právo být zapomenut, právo na odmítnutí zpracování, a rovněž právo na přenesení údajů a to prostřednictvím e-mailové zprávy na kontaktní e-mailovou adresu Prodávajícího; Kupující má právo podat stížnost ÚOOÚ tehdy, kdy existují podložené důkazy, že nejsou administrátorem osobní údaje zpracovávány v souladu Obecným nařízením o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016. Osobní údaje Kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Kupujícího Prodávající nesdílí dalším osobám. Výjimku představují externí dopravci, tj. Česká Pošta s.p. se sídlem v Praze a General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. se sídlem v Jihlavě, a osoby podílející se na dodání zboží Kupujícímu, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
 7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 8. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 9. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 • požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 1. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 2. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího. Kupující dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícího. Souhlasy dle obou předcházejících vět může Kupující kdykoli odvolat.

12. Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz/).

 1. Prodávající je Administrátorem osobních údajů, a jako takový může svěřit jinému podmětu, na základě písemné smlouvy, zpracování osobních údajů se zachováním zásad z čl. 28 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 26. dubna
 2. Webové rozhraní může využívat technické informace získané pomocí souboru cookies. Detailní informace o využívaných souborech cookies jsou dostupné na internetové stránce obchodu, v záložce Soubory Cookies

Užívání cookies lze zakázat nastavením internetového prohlížeče. Je-li využívání souborů cookies zakázáno, nemusí být webové rozhraní zobrazováno v plné míře. Pomocí souborů cookies nelze získat žádné osobní údaje.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů jiných států, která poskytují spotřebiteli vyšší míru ochrany.
 2. V případě, že některé ustanovení obchodních podmínek je neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.
 3. V otázkách neupravených kupní smlouvou (včetně objednávky a jejího přijetí) a obchodními podmínkami (či případně komunikací mezi stranami) se právní vztah řídí podmínkami uvedenými ve webovém rozhraní. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.
 4. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce, nebo v rámci komunikace mezi stranami.
 5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost Prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se technických požadavků na zboží a bezpečnost zboží provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Kontrolu dodržování norem kladených na potraviny vykonává Státní zemědělská a potravinářská inspekce (http://szpi.gov.cz/) Česká obchodní inspekce provádí též kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.
 6. Případné stížnosti vyřizuje Prodávající prostřednictvím Kontaktního e-mailu, nebo se může Kupující obracet na v předchozím odstavci vypočítané subjekty. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku).
 7. Obsah webových stránek Prodávajícího, všechny na nich materiály (texty, fotografie, obrázky, loga a další) a v souvisejících tištěných médiích (propagační letáky, inzerce atd.), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto obchodních podmínek, je chráněn autorským právem Prodávajícího a může být chráněn dalšími právy třetích osob. Obsah nesmí být Kupujícím a Uživatelem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Prodávajícího. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na webovém rozhraní. Při nerespektování tohoto zákazu bude Prodávající postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.
 8. Webové rozhraní může využívat službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými počítače Kupujícího a Uživatelů webového rozhraní umožňující analýzu způsobu užívání webového rozhraní Kupujícím a Uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní a vytváření zpráv o jeho aktivitě, určených pro Prodávajícího a provozovatele webového rozhraní a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu Kupujícího a Uživatelů s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Kupující a Uživatelé webového rozhraní mohou odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči, avšak v tomto případně není vyloučeno, že nebude možné plně využívat veškeré funkce webového rozhraní. Používáním webového rozhraní souhlasí Kupující a Uživatelé se zpracováváním údajů o nich společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.
 9. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Uživatel a Kupující nesmí při využívání webového rozhraní používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webového rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 10. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je uložena a archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám (ustanovení těchto podmínek a zákona o poskytnutí kupní smlouvy a obchodních podmínek Kupujícímu nejsou tímto jakkoli dotčena). Kupní smlouvu včetně obchodních podmínek poskytne Prodávající Kupujícímu na vyžádání v textové podobě (v elektronické podobě zasláním emailem)

11. V případě dotazu k obchodním podmínkám a kupní smlouvě poskytne Prodávající Kupujícímu bezodkladně veškeré potřebné informace.

IdoSell Trusted Reviews
4.74 / 5.00 8278 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2024-06-12
Vse v poradku.
2024-06-12
Spokojena
pixel